Kommunikasjon med kommunen 2016 og 2017

Bryggekomiteen vurderte da saken om flytting av flytebryggeanlegget til at det foreløpig ikke var grunnlag for et videre samarbeid med Hellviksog og Båtforeningen – og at Ursvik på egen hånd burde søke kommune om de endringene vi ville foreta. Komiteen utarbeidet derfor en beskrivelse av ønsket utvikling av flytebryggen i Ursvikbukta som sammen med en forespørsel om en forhåndskonferanse ble 28. juli ble oversendt Nesodden kommune. Opplegget besto av en beskrivelse av nåværende situasjonen og nødvendigheten av sikring av flyteelementene etter at gangbru var fjernet, samt et forslag til justering av flyteelementene. Det siste oppdelt i en del A med justering av de eksisterende elementene og del B med en videreføring med nye elementer og gangbru knyttet sammen med anlegget til Ursvikbuktens båtforening.

Tiden gikk uten at komiteen hørte noe fra kommunen. Med tanke på mulige høststormer måtte noe gjøres med flytebryggeanlegget. Bryggesjefen sørger derfor for å få lagt ut moring med grov kjetting, festet til det ytterste flyteelementet.

Senhøstes purret komiteen kommunen. Med purringen fulgte alle tidligere vedlegg. Komiteen hørte heller ikke noe denne gang.
Midt i desember purret komiteen igjen både skriftlig og per telefon. Vi fikk da opplyst navnet på ansvarlig fagsjef. Fagsjef ble kontaktet per telefon og e-post, fikk tilsendt alle brev og vedlegg og lovet å se på sakene og gi rask tilbakemelding.

Intet skjedde. Både fagsjef og Nesodden kommune ble derfor purret igjen i februar 2017. Denne gang i langt skarpere ordelag.
Neste dag kom svar fra avdelingsingeniør for bygge- og delesak hvor kommunen beklaget den tiden dette hadde tatt og med en foreslått møtedato i mars.

7. mars møtte så komiteen 3 representanter for kommunen. Komiteen presenterte våre planer for flytebryggeanlegget, og fikk nyttig respons tilbake.

Komiteen arbeider pr dato med et revidert og noe nedskalert søknadsutkast om tillatelse som medfører dispensasjon. Søknaden vil bli sendt kommunen i løpet av våren. Søknaden vil i tillegg inneholde et forslag om å åpne steinmoloen for å bedre gjennomstrømningen av vann og utføring av slam. Slik det nå er fylles området innenfor steinmoloen gradvis opp av slam, slik at flere og flere båtplasser blir ubrukelige.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *