Bevaring av grønne lunger

Det er prisverdig at kommunen satser på å bevare grønne lunger og mulighet for fritidsliv. Det bør imidlertid være realistiske arealdisposisjoner. Vi har her tre kommentarer til kommuneplanen.

1. Første del av Skoklefallbekken er forbundet med tjernet ved en undergang spesielt laget for amfibier for å hindre at de blir kjørt i hjel av biler. Det var som følge av skolebarns engasjement og henvendelse til kommunen og tilskudd av 250 tusen kroner fra Statens veivesen. Den nye kommuneplanen har fjernet bekken som LNF område og åpnet for boligbygging i stedet. Dette rimer dårlig med en grønn profil. Vi vil at dette området blir bevart, samt at de omkringliggende områder som er lagt under det skraverte feltet i planen også blir bevart som områder med meget stor naturverdi. Se vedlagte kopi av Nesodden kommunes naturverdi kart nedenfor.


Verneområder

Amfibiene er omtalt på kommunens egne hjemmesider

2. I innledningen til Nesoddens kommunes Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2015-2025 er det lagt vekt på verdien anlegg og områder for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv har i et helsefremmende perspektiv for befolkningen, og betydningen av å sikre/regulere områder for dette. Videre er det lagt vekt på grønne arealers kvaliteter og betydning av disse som aktivitets- og opplevelsesområder. Kommunale føringer peker på flere viktige målsetninger, bla. nærhet og enkel tilgang til naturen samt god ivaretakelse av natur-, landskaps- og friluftsverdier. Det er i fetstil markert at i all planlegging og regulering skal muligheter for bevegelse og aktivitet i et folkehelseperspektiv belyses.

Turer i skog og mark er mer enn fysisk aktivitet og kommunen har som en av sine overordnede arbeidsoppgaver å sikre tilgangen til strandsonen og de grønne ferdselsårene, samt sikre arealer til frilufts- og idrettsformål. Kommunen har en overordnet målsetning om å etablere et sammenhengende nettverk av trygge og opplevelsesrike turtraséer som strekker seg mellom sjøen og marka, slik at flest mulig har kortest mulig avstand fra der de bor til nærmeste turvei.

På Ursvik vil det ikke i de kommende årene være utfordringer knyttet til å komplettere kyststi- og turveisystemet for å gjøre det sammenhengende – hvis området i større grad bevares slik det er. Ved å bevare, har kommunen allerede nådd denne målsettingen. Mange innbyggere fra mer tettbebyggete strøk slik som Blåbærstien, samt også naboer fra Hellvik og Oksval bruker Ursviksområdet som et lavterskel rekreasjonsområde i dag. Joggere, turgåere og freesbekastere bruker området daglig nærmest hele året, og i kombinasjon med andre treningsområder mot Berger og Videregående skole så har dette området uvurderlig verdi, spesielt kanskje for ungdom mellom barn og voksne. Det arrangeres ISI-leker og barnebursdager i skogen på ISI-banen.

Med mer utbygging og mer trafikk, vil Ursvik ikke lenger oppfattes som naturvennlig, trygt og attraktivt. Som det står i planen: «Grøntstruktur spiller en viktig rolle for ferdsel mellom boligområder, sjøen og marka, samt sikring av biologisk mangfold, miljø, estetikk, opplevelse og rekreasjon». Vi foreslår derfor også ut fra et folkehelseperspektiv at området øst for Knuts vei og sør for Dags vei tas ut av vekstsonen.

3. I Ursvikbukten er det sonet et område til småbåter. Det blir i dag brukt til dette formålet. Mulighetene til å bruke det aktivt synker for hvert år, fordi det samles opp slam som gjør det for grunt til praktisk bruk og båtplasser går tapt. Det sonede området er også for smalt til at det kan benyttes moringer som båtfeste uten å komme i konflikt med naboer. Skal dette bli mulig må søndre grense av det sonede området flyttes 4 -5 meter mot sør. Forslag: Søndre grense av området på Ursvik vels sjøeiendom avsatt til småbåter flyttes 4 – 5 meter mot sør slik at den sammenfaller med deler av Ursvik vels eiendomsgrense (gnr 2/521) og trekkes i en rett linje derfra inn mot land. Se grønn linje på tegningen under.


Småbåter

1 svar til Bevaring av grønne lunger

  1. Runar Jacobsen sier:

    Ved en fortetting og utvikling av det definerte vekstområdet øst for Knuts vei og sør for Dags vei , er det meget viktig å bevare hele ISI-banen med tilhørende området rundt for både grilling og selskapeligheter, frisbee golf, sykling, løping etc. Dette er en fantastisk grønn lunge som vil yre av liv (som i gamle dager) og bety mye for alle nye mennesker som får sin nye adresse i området. Vi stiller oss igjen ikke bak forslaget i punkt 2 om å ta området øst for Knuts vei og vest for Dags vei ut av vekstsonen. Ut fra et folkehelseperspektiv bør heller forslaget være at ISI-banen med tilhørende område bevares som grønn lunge og rekreasjon for all fremtid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *