Innledning

Ursvik vel ligger geografisk mellom Bunnefjorden og Rv 156 med Oksval som nabo i nord og Hellvikskog som nabo i sør. Vellet har ca. 130 medlemmer og området består hovedsakelig av en jevn fordeling av hytter og helårsboliger. I en undersøkelse foretatt av vellet i 2014, ble det klart uttrykket at man så for seg en moderat utbygging med vekt på eneboliger og fravær av blokker. Hovedønsket var å bevare stedet slik det er, fordi det var derfor man hadde bosatt seg der. Kommunen er kjent med denne undersøkelsen.

Arbeidet Nesodden kommune har lagt ned i planen er stort og virker på mange måter godt gjennomtenkt. Til tross for føringer gitt i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, har kommunen valgt å bryte med prinsippet om et sentrum lokalisert på Tangen, og heller ha to sentra på hver sin kant av kommunen. Dette støtter vi, og tror at det vil være med på å binde kommunen sammen. Videre støtter vi prinsippet om at utbygging skal skje innenfra og utover i de områder som er sonet til utbygging liksom prinsippet om en helhetlig utbygging basert på områdeplaner, og et samlet syn på arealer kontra «klattutbygging» foretatt av entreprenører.

Kommunen har lagt ned arbeid i å presentere planen for innbyggerne i form av informasjonsmøter o.l. Det kommunen imidlertid ikke har gjort, er å presentere de reelle konsekvensene av planen. Kommunen har presentert og lagt fram en overordnet plan uten å gå i detaljer. Det ble i nylig avholdte informasjonsmøter sagt at dette var overlatt til senere planlegging. Dette medfører ikke riktighet. Nesodden kommune la fram en tenkt utbygningstakt for Fylkeskommunen allerede i mars 2018. Denne informasjonen er ikke videreformidlet til beboerne. Se «På vei til ATP»

Her kommer det fram at det er laget planer for hvordan områder skal bygges ut, i hvilken rekkefølge og hvordan bebyggelsen skal ta form. Ser vi på nordre sentrum, er det helt klart at mesteparten av området som er avsatt til bebyggelse/anlegg allerede er bebygget tilstrekkelig, og ikke vil bli sanert av kommunen. Derfor vil videre bebyggelse konsentrere seg om fire arealer, hvorav et av dem nå ligger innenfor det som i planen er definert som friområde som ikke skal bebygges.

Vårt område, Oksval/Ursvik er omtalt slik i dokumentet: «Utvikling av lavt utnyttede hytteområder øst for Fv 156. Organiseres som en åpen, variert kvartalsstruktur med vekslende romlig karakter langs Knuts vei. Prioritert gang-/sykkelforbindelse som «shared space» med torg og møtesteder, som gir en mer attraktiv, trygg og opplevelsesrik forbindelse nordover mot Oksval og fergeleiet


Utbygging Okval/Ursvik

Det er planlagt inntil 800 nye boenheter med plass til ca. 2000 personer. Den planlagte bygningsformen er på 2- 4 etasjer høyde. Dette oppfatter vi som en bystruktur.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *