Utbyggingstakten

Kommunen legger opp til en utbyggingstakt på 150 boliger i året. Dette vil gi 3.600 nye boliger i løpet av 24 år. Som igjen vi være ca. 9.000 personer. Fylkeskommunen etterlyser en begrunnelse for dette tallet. Det gjør også vi. Det er satt altfor høyt, og bør ikke være mer enn 75 boliger pr. år. I tillegg mener vi at dette tallet skal inn som et maksimaltall, ikke som et antatt tall med mulighet for overskridelse.

Kommunen henviser til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. I denne planen er ikke Nesodden satt opp som et utviklingsområde. Det er derfor ingen ryggdekning i denne planen for et så stort tall.

SSB har nylig offentliggjort sin «Befolkningsframskrivinger 2018-2040» med tre forskjellige alternativer, høy nasjonal vekst, hovedalternativet og lav nasjonal vekst. Det forventes at det vil være hhv. 23.258, 21.875 og 20.773 beboere på Nesodden i 2040 med de tre alternativene. Det er 19.287 beboere på Nesodden i 2018. Dette gir en økning på hhv 3.971, 2588 og 1486 nye beboere. Nesodden kommune forventer at det skal være 2,5 personer pr. boenhet på 80 kvm. Dette vil gi behov for hhv 1625, 1035 og 595 nye boenheter.

Figuren under viser behov for boliger fra 2019 og fram til 2040 for nye boliger pr år i henhold til SSBs prognoser. Den vertikale linjen viser antall nye boliger. Den horisontale viser antall år fra 2019.


Behov for boliger over år

Grafen viser at ved høy nasjonal vekst, vil det være behov for ca. 100 nye boliger i 2019, men allerede etter 5 år er behovet nede på ca. 70 boliger. Deretter flater det ut og går ned mot ca. 60 nye boliger pr år i 2040. Hovedalternativet går fra et behov på 80 boliger pr. år og synker ned til ca. 25 nye boliger pr år i 2040. Dataene kan hentes HERFRA

Kvantitet og kostnadsmaksimering har dessverre preget utbyggingen den senere tid i Nesodden kommune på bekostning av kvalitet og estetikk. Det påpekte også Øystein Bull-Hansen fra Norske arkitekters landsforbund på møte om kommuneplanen 28. juni på Fjellstrand. Vekst uten kvalitet er ikke en kvalitet i seg selv.

Det alt for høye utbyggingsanslaget vil ødelegge områdets helhetlige rekreasjonsverdi og grønne profil med et omfattende dyre- og fugleliv som er brukt av store deler av Nord-Nesoddens befolkning til trening og turgåing. Denne kvaliteten vil bli vesentlig redusert med en så sterk utbygging som planlagt, men kan – i alle fall langt på vei – beholdes med en balansert, moderert og godt planlagt hytte/eneboligutbygging.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *