Forslag til kommuneplan 2018 – 2042

Fortettingspotensialet er særlig stort på Ursvik ettersom dette området i hovedsak består av fritidsbebyggelse med romslige tomter.

16.mai vedtok formannnskapet at «Kommuneplan 2018 – 2048» skulle legges ut til høring.

De som vil lese saksframlegget, anbefales å gå inn på kommunens hjemmeside for å se på dokumentene.

Her ligger innkallingen med 20 vedlegg, noe som burde være god lesning.

Dere kan også gå inn på behandlingen i formannskapet 26.04.2016, hvor det i de aller siste minuttene bl.a. sies at de skraverte områdene, som skal ha en utnyttelse på 60%, kan få en utbygging tilsvarende Blåbærstien.

Forslaget er nå lagt ut på høring , med en høringsfrist 1. august 2018.

Det skal være informasjonsmøte på Tangenten den 14. juni klokken 18.30-20.30 og på Bakkeløkka skole den 18. juni klokken 18.30-20.30.

Hele plankartet ligger her. Dette er stort, og må forstørres en del for å få fram detaljene.

Nedenfor er klippet ut det som har spesiell interesse for oss på Ursvik.

I innkalling til formannskapet 16. mai 2018 står det

Formannskapet 26.04.2018

Rådmann Wenche Folberg, kommunalsjef Anne Dybevold, virksomhetsleder Grethe Hagbø og avdelingsarkitekt Mille Astrup Rønning redegjorde for planutkastet. Etter redegjørelsen besvarte administrasjonen spørsmål fra formannskapets medlemmer. Saken sendes videre til formannskapsmøtet 16.05.2018 uten realitetsbehandling.

Organisering og planprosess
Oppstart av planprogram og planstrategi ble kunngjort i Infosenteret i kommunehuset Tangenten, på kommunens nettside og i Amta. Høringsfrist var 3. februar 2017. Varsel om oppstart ble også sendt til lokale interesseorganisasjoner, vel, lag og foreninger. Kommunen mottok 33 innspill, 16 fra overordnede myndigheter, nabokommuner og vel, samt 17 innspill fra privatpersoner. Alle mottatte arealinnspill fra høringsperioden er samlet i vedlegg 4, og behandlet i vedlegg 5.

Kommentar : Det var ingen innspill fra Ursvik

Kommunens egne forslag til endringer av arealformål er samlet og systematisert i vedlegg 6.

Kommentar : Det er sakset en del herfra.

Forslaget til kommuneplan legges ut på offentlig ettersyn/ høring etter at formannskapet har fattet vedtak om utleggelse. Planforslaget skal sendes på høring til statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, samt private organisasjoner og institusjoner. Høringsforslaget kunngjøres på kommunens nettsider og i Amta, dokumentene kan leses i infosenteret på Tangenten eller på kommunens nettsider slik at privatpersoner også får tilgang til kommuneplanforslaget. Forslaget skal ha en høringsfrist på minimum seks uker. rådmannen anbefaler å utvide høringsperioden til åtte uker.

Etter at høringsperioden er over skal rådmann gjennomgå og vurdere innkomne høringsuttalelser og merknader samt legge frem et revidert planforslag til 2.gangsbehandling i formannskapet. I henhold til plan- og bygningsloven § 11 – 15 er det kommunestyret som vedtar kommuneplanens arealdel. Vedtaket kan ikke påklages.

Vedlegg 1 – Forslag til planbeskrivelse
8.4. Lokal tilpasning av overordnede føringer
Den planlagte utviklingen av Nesodden, med et hovedsentrum på Tangen og et lokalsenter på Fagerstrand er basert på politiske vedtak. Med utgangspunkt i dagens struktur på Nesodden ble det i kommunestyret (KST- 114/16) vedtatt at veksten skal skje på følgende måte:
• 80 % av veksten fordeles likt mellom Tangen og Fagerstrand
• 20 % av veksten skal skje som vedlikeholdsvekst i grendene for å opprettholde gode bomiljø.

8.5. Ytre og indre vekstgrense for hovedsenter og lokalsenter

Basert på vekstfordelingsprinsippet om at Nesoddtangen og Fagerstrand skal ta 80 % av veksten sammen, har kommunen laget en ytre og en indre vekstgrense for begge stedene. Dette skal sikre at utviklingen skjer innenfra og ut. Avgrensningen er gjort med utgangspunkt i gåavstand hvor den sentrale avgrensingen baserer seg på en 300 meters avstand, og den langsiktige vekstgrensen på 600 meter fra kollektivknutepunktet i det aktuelle fortettings- og transformasjonsområdet. Arealene innenfor ytre vekstgrense skal ha områdeutnyttelse på 60 %, mens arealene innenfor den indre vekstgrensen skal ha en områdeutnyttelse på 80 %. Grensene kan avvike noe for å tilpasse eiendomsgrenser, veier og andre lokale forhold samt pågående planer og ønsket utvikling. Vekstgrensene justeres ved senere rulleringer.

Kommentar :
Hvor disse vekstgrensene går, fremgår tydelig av kartet over. Dette kan ta opp i større format fra GISline

Det framkommer her helt klart at Ursvik vest for Åsaveien ligger innenfor det som kalles ytre vekstgrense. Litt vanskelig å se her pga størrelsen, men spissen nede til høyre er enden av Åsaveien ved ISI. Følg denne nordover/oppover, så kommer du til krysset Åsaveien/Dagsvei.

I vedlegg 6a er det bl. a. sagt
Forslag til langsiktig vekstgrense sentrum Tangen

Kommuneplan 2018 legger frem forslag til områdeinndeling med krav til felles planlegging. Planavgrensningene kan justeres ved nærmere vurderinger før planoppstart.

Kommentar Felles planlegging må vel være områdeplan, eller noe som beboerne er enige om.

Om Ursvik er det sagt i Vedlegg 6a at :

Fakta :
Ursvik består i dag av en mosaikk av fritidsbebyggelse, boliger og ubebygde tomter. Skoklefall og Skoklekroken består av tomannsboliger, rekkehus, eneboliger i tillegg til tjenester som butikk, treningssenter, barnehager, frisør, skole, kirke med mer.

Området ligger i gåavstand til Tangen sentrum og til Skoklefall med sine tilbud, skoler og barnehager. Det er flere barnehager og skole innenfor området.

Merknad/Forslag
Fortettingspotensialet er særlig stort på Ursvik ettersom dette området i hovedsak består av fritidsbebyggelse med romslige tomter.

Innenfor området er det store høydeforskjeller. Adkomstproblematikken for hele området må sees under ett. For utviklingen av området er det viktig at primære service- og tjenestebehov være dekket innenfor området.

Området har potensiale for fortetting og transformasjon i et langsiktig perspektiv og sones til kombinert formål bebyggelse og anlegg.

Dette vil først kunne realiseres når områdene avsatt til sentrumsformål er ferdig regulert.

Kommentar
Det som er helt tydelig, er at Ursvik/Oksval vest for Åsaveien ligger innenfor den ytre vekstgrensen, mens resten av Ursvik ligger utenfor. Hva dette betyr, vites ikke i skrivende stund, men ca. 25% av Ursvik utenfor LNF er allerede tatt med i en form for regulering, og dette skal passes inn i en eventuell områdeplan. Resten av Ursvik vil fortsatt være uregulert.

Skoklefalltjern og områdene rundt er avsatt til grøntområde.

Kommentar :
Dersom vi ser nøyere på de ytre vekstgrensene på et kart som angir hva som finnes av bebyggelse, vil vi se at Ursvik/Oksval skiller seg klart ut. Alt annet et godt bebygget. Skal det fortettes mer her, må man først rive ned et etablert bomiljø, for så å bygge opp igjen.

Dette er ikke tilfelle på Ursivk/Oksval, da et her stort sett bare er spredte fritidsboliger.

Kommunen forventer 150 nye boliger på år. Halvparten av disse vil komme i Tangen-området, nærmere bestemt Ursvik/Oksval, fordi det ikke er plass andre steder.

Kartet under viser detaljer, eller se på en større versjon. Dette er stort, og må forstørres en del for å få fram detaljene. Grensene er tegnet på frihånd, og kan enklete stedr være noe unøyaktige.

De ytre grenser

De grensene som er tegnet, tilsvarer det skraverte områdst i plankartet, og vil kunne være gjenstand for en 60% utbygging. Noe som tilsvarer utbyggingen i Blåbærstien.

Hvis du lurer på hva en utbygging tilsvarende Blåbærstien betyr, kan du se på kartet under. Det viser området mellom Åsaveien og Knutsvei har plass til «hele Blåbærstien».

Utbygging

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

2 svar til Forslag til kommuneplan 2018 – 2042

  1. Kari Lepsøe sier:

    jeg er for regulerings planen til Kommunen. Det må bli plass til vår ungdom som vil etablere seg på Nesodden.

  2. Som beboer i Knutsvei 75 , men tilhørende Oksval vel siden 1983 ,vil jeg bemerke følgende: Slik jeg oppfatter planforslaget vil fortettingen bli for omfattende og ha en for stor inngripen i det eksisterende miljø. Antall hus og og beboere vil øke i så stor grad at vi mister det naturlige preget i området.Hvor mange mennesker skal bo her ? Vi vil måtte tilpasse oss en fremtid med noe mer utbygging,men spørsmålet vil bli i hvor stor grad? OG på hvilken måte?
    Marianne Haukebø

Det er stengt for kommentarer.