Boligområder

Bruk av området

I området skal det oppføres frittliggende eneboliger med tilhørende garasje. Området er ikke regulert til forretningsformål

Utnyttelsesgrad

Tillatt bebygd areal er 12%.

Garasjer/uthus inntil 36 m2 inngår ikke i tillatt bebygd areal, ev. overskytende areal regnes med.

Det tillates bare en boligbygg pr eiendom. Unntatt fra dette er eiendommer hvor to boenheter allerede er godkjent.

Boligen

Høyde på frittliggende enebolig over ferdig planert terreng skal ikke overstige: møne 8 m, gesims 5,5 m.

Ingen fasade skal være høyere enn 8 m.

Tomten

Ved bygging i skrånende terreng der terrenget heller mindre eller lik 25%, skal bygning tilpasses terrenget.

Kunstige fyllinger skal unngås. Høyde fra topp murkrone til eksisterende terreng skal ikke i gjennomsnitt overstige 1 m.

Der terrenget heller mer enn 25%, skal fylling ikke overstige 1,5 m målt fra eksisterende terreng til overkant fylling.  Dersom fyllingshøyden overstiger dette, skal bygningen terrasseres/avtrappes for tilpasning til terrenget.

Garasjer/uthus.

Garasjer, boder og uthus kan oppføres som tilbygg til bolighuset eller som frittliggende bygg.

Mønehøyden skal ikke overstige 4,5 m. Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplanen som følger byggemeldingen for bolighuset, selv om den ikke skal oppføres samtidig med dette.

Det skal være minst 1 garasje og 1 biloppstillingsplass pr. bolighus  på egen tomt.

Biloppstillingsplassene skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse gis for bolighuset.

Fritidsboliger

Eksisterende fritidsboliger kan konverteres til helårsboliger uavhengig av tomtestørrelse forutsatt at plan. og bygningslovens krav tilfredsstilles.

Deling/Sammenslåing/Deling

Tomt i strøk regulert til frittliggende eneboliger skal ved deling være min.1400 m2.

Til opplysning : Det er 137 tomter på Ursvik. Max antall tomter ved forskjellige delingsstørreler vil være

  • 2000 m2 => 137
  • 1750 m2 => 140
  • 1500 m2 => 154
  • 1250 m2 => 212
  • 1000 m2 => 251
  • 750 m2 => 345

Ved deling av eiendom større  enn 5  daa skal det normalt avsettes 20 m2 areal pr. bolighus til friområde/lekeplass.  På Ursvik har vi imidlertid ISI-banen, Ursvikbukten og Ursvikstrand som kan benyttes

Ved søknad om deling av eiendom skal det følge en plan som foruten tomtedelingen skal vise felles avkjørsel og internt veisystem.

Ubebygd eiendom som allerede er fradelt, men som har mindre areal enn minimum delings- størrelse, kan bebygges hvis eiendommens størrelse er mer enn minste krav , og formen og beliggenheten ligger til rette for det og reguleringsplanens intensjoner for øvrig blir ivaretatt. Arealer som oppstår ved sammensling kan deles i nye tomter dersom kravene i reguleringsplanens bestemmelser er oppfylt.

Ved deling skal arealet ha samme formål. Utskilt og opprinnelig areal skal være egnet i henhold til planens formål, og oppdelingen må være i samsvar med omgivelsene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *