x| Definisjoner

Definisjoner

Utbygging av tomtene reguleres av TILLATT BEBYGD AREAL, angitt i % av tomtens areal supplert med høydeangivelse av bygget.

Bebygd areal (BYA) er det arealbygningen opptar av terrenget, definert i NS 3940.

Åpen terrasse/balkong/veranda medtas ikke i BYA.

Tomt er definert som det areal som omfattes av det gnr/bnr det søkes om bebyggelse av/endringer på.

Gesimshøyde måles i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Mønehøyde er høyde fra overkant møne til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Fasadehøyde er

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*