Generelt

Det generelle utseende av området

Nybygg skal tilpasses omkringliggende bebyggelse og miljø og skal plasseres med varsomhet i forhold til omgivelsene.

Opparbeidelse av tomter skal ta hensyn tilden eksisterende natur og tilpasse seg denne.

En eventuell situasjonsplan skal vise plassering av bygg og tilpasningen til nabobygg, større trær, hageanlegg,

Eksisterende hageanlegg, stier og vegetasjon skal bevares i størst mulig grad for å opprettholde områdets karakter og det biologiske mangfoldet.

Silhuett og randvirkningen av vegetasjon skal bevares og vedlikeholdes som verdifulle deler av landskapsbildet, og som vernesoner for fugle- og dyrelivet.

Eventuelle gjerder skal harmonere med omgivelsene og skal normalt ikke være høyere enn 1,2 meter.

Stier og gangveier skal bevares og vedlikeholdes.

Vann og avløp

I hele området skal hytter og boliger kobles til offentlig vann og avløp. Det er krav om offentlig VA før tiltak etter pbl § 93 kan tillates.

Sprenging

Grunnvannet i området er sårbart. Av hensyn til dette tillates ikke fjellsprengning med eksplosiver før det er anledning til å knytte seg til offentlig vann. Unntatt fra dette er sprening i forbindelse med etablering av offentlig vann etter enhetlig plan.

Fareområder

Reguleringskartet viser områder som kan representere fare ved kraftig nedbør. Ved igangsetting av tiltak i slike områder må det foreligge en godkjent plan for hvordan overvannsproblemet skal håndteres slik at det ikke utgjør en fare for tiltaket eller for andre.

Bekker og naturlige flomveier skal i størst mulig grad opprettholdes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *