Trafikkområder

Sikt

Eiere av private avkjørsler har en generell plikt til å innrette sin eiendom på en måte som ikke skaper unødig fare for andre.

Siktkravene i kryss og avkjørsler defineres som sikttrekanter. Innenfor sikttrekanten skal eventuelle sikthinder ikke være høyere enn 0,5 meter over veibanenivået, med unntak av enkeltelement som trær, stolper o.l. med en diameter mindre enn 15 cm.

Veiskjæringer

Veiskjæringer høyere enn 1,7, m skal sikres med gjerde.

Veiskjæringer og fyllinger kan legges utenfor regulert veibredde, når dette er nødvendig av tekniske grunner.

Velveier

Traseene for vann og avløp ligger stort sett i veiene. Det forventes at  disse settes i en slik stand at kommunen kan overta ansvaret etterpå. (Dvs. en bredde på 8m. 4m vei, 2x05m skulder og 2×1.5m grøft.)

Veier som ikke berøres skal, så langt det er mulig, opparbeides til kommunal standard.

Nyanlegg

Nyanlegg og forbedringer av veinett, innbefattet møteplasser som anvist, stier, gangveier og avkjøringer, skal være i tråd med tradisjon og områdets karakter

Fortau

Anleggelse av fortau langs Trygves vei fra Olavs vei til Knuts vei  fortsetter i  eksisterende gang/sykkelvei fram til vest for linjen vestre kanter av Steinerskolen og Tele-bygget hvor eksisterende fortau overtar frem til rundkjøringen / enden av reguleringsområdet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *